This web-site uses java script. Please enable java script in your browser.
X
originally posted: April 24, 2017 on my FB wall
I feel, therefore I am - čutim, torej sem?

Augustine of Hippo: Si fallor, sum – if I am mistaken, I am. Če se motim, sem.

Descartes: Je pense, donc je suis. I think therefore I am. Mislim, torej sem.

Izidor Gašperlin: Čutim, torej sem. I feel, therefore I am.

The one, who sells mistakes or sins becomes so called saint.

Tisti, ki prodaja napake, grehe, postane tako imenovan svetnik.

The one who sells stupidity, becomes a great philosopher.

Tisti, ki prodaja neumnost, postane velik filozof.

The one who sells feelings? Psycho logist…

Tisti, ki prodaja čustva? Psiholog…

We all have sold, betrayed true love… without it, there is no existence.

Vsi pa smo prodali, izdali resnično ljubezen, brez katere ni obstoja.

To truly love all people, that is the purpose of life, reason for our life, goal of our life, life itself.

Resnično ljubiti vse ljudi, to je smisel življenja, razlog za življenje, cilj življenja, življenje samo.

There is only one way leading there and very few find it…

Tja vodi samo ena pot in redki jo najdejo…

Even though in time past many were screaming about it, I heard it not for 30 years and now I “scream” and who hears me?

Čeprav so v preteklosti mnogi na glas kričali o njej, jih 30 let nisem slišal. Sedaj jaz “kričim” in kdo me sliši?

Without love, we are nothing.

Brez ljubezni smo nič.
(1 Corinthians 13)

All the best to everyone, love, to be someone
Vse dobro vsem, ljubezen, da bi bili nekdo

Milan, former physicist, caregiver, nobody in the world, but in reality someone who wishes you too, to become someone

bivši fizik, bolničar negovalec, nihče v svetu, v resnici pa nekdo, ki želi tudi tebi, da bi postal nekdo

Pozitivna psihologija za boljše življenje shared a link to the event: Izidor Gašperlin: Čutim, torej sem!